ALGEMENE VOORWAARDEN ILLYCAFFE S.p.A. NEDERLAND B.V

Artikel 1                Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, reparaties of welke andere, al of niet nadere, overeenkomsten dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Door aanvaarding van onze aanbieding of door het geven van een opdracht aan ons bevestigt onze wederpartij, hierna te noemen “afnemer” dat deze voorwaarden van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst met gelijktijdige buitenwerkingstelling van andere algemene voorwaarden, waaronder die van de afnemer zelf. Voorafgaand aan het aanvaarden van onze aanbieding of het geven van een opdracht heeft de afnemer van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis genomen en aanvaardt afnemer dat de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden zal zijn uitgesloten.

1.3. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van illycaffè, genaamd: www.mijnilly.nl/verkoop-voorwaarden.

1.4. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig (tussentijds) te wijzigen of aan te vullen. Indien dit plaats zal vinden tijdens lopende overeenkomsten met afnemer(s) zullen wij de betreffende afnemer(s) daarover tijdig informeren en zullen de nieuwe algemene voorwaarden van kracht zijn met ingang van de dag waarop deze nieuwe algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van illycaffè. Daarbij zal illycaffè een exemplaar van de gewijzigde en of aangevulde algemene voorwaarden aan afnemer(s) (digitaal) sturen dan wel afnemer(s) op andere wijze in kennis stellen van de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden.

Artikel 2                Prijzen

2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen zoals vermeld op de "prijslijst" welke van kracht is op het moment waarop de goederen door ons worden geleverd.

2.2. Onder "prijslijst" wordt in dit verband verstaan de door ons gehanteerde lijst van verkoopprijzen. Deze lijst wordt door ons op verzoek van de afnemer aan deze toegestuurd.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief B.T.W..

2.4. Wij behouden ons het recht voor om de bij aanvang overeengekomen prijzen tussentijds te herzien indien en zodra sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 6:285 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De prijzen zijn gebaseerd op de voor de geldende kostprijs bepalende factoren ten tijde van de prijsopgave. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, onverschillig of dit op het moment van de aanbieding voorzienbaar was, is illycaffè gerechtigd de geoffreerde of de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 3                Levering

3.1. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: "Franco Afleveringsadres". Wij behouden ons het recht voor om bij orders met betrekking tot een hoeveelheid beneden de "standaardverpakking" de vrachtkosten bij de afnemer in rekening te brengen.

3.2. Onder "standaardverpakking" wordt in dit verband verstaan de op de prijslijst vermelde verpakkingseenheid.

3.3. Ingeval van levering binnen Nederland geschiedt het vervoer voor onze rekening en risico.

3.4. Al onze leveringen buiten Nederland geschieden op de conditie: "Af Magazijn".

Artikel 4                Betaling

4.1. Betaling van onze facturen dient binnen acht dagen na de factuurdatum te worden verricht.

4.2. Indien de afnemer niet binnen de in artikel 4.1. genoemde termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd.

4.3. Met betrekking tot de ter invordering van het door de afnemer aan ons verschuldigde gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn wij gerechtigd om in ieder geval 15% over het verschuldigde bedrag te vorderen. Indien de werkelijke invorderingskosten hoger zijn, zijn wij gerechtigd de werkelijke kosten te verhalen op de afnemer.

4.4. De afnemer is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of schuldvergelijking, tenzij wij de vordering van afnemer erkennen.

4.5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5                Eigendomsvoorbehoud

5.1. De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij terzake krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren goederen aan ons verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, waaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, kosten, alsmede eventuele krachtens overeenkomst verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden.

5.2. Voordat de eigendom van de goederen op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de goederen waarvan wij eigenaar zijn, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

5.3. Indien en zolang wij eigenaar van de goederen zijn, zal afnemer ons onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag genomen worden of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Voorts zal afnemer ons op ons eerste verzoek meedelen waar de goederen waarvan wij eigenaar zijn zich bevinden.

5.4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, WHOA-traject of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder , eventuele herstructureringsdeskundige of de curator wijzen op onze (eigendoms-)rechten.

Artikel 6                Intellectuele eigendom en auteursrechten

6.1. Afnemer garandeert aan illycaffè dat zij geen inbreuk zal maken op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van illycaffè. Alle rechten van industriële en/of intellectuele aard met betrekking tot van illycaffè afkomstige of door haar gevoerde producten en/of  werkwijzen, licenties en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord, blijft zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van illycaffè.

Artikel 7                        Re-selling

7.1. Re-selling of re-sellen, ook wel: het wederverkopen van de producten van illycaffè door afnemer is uitsluitend toegestaan indien illycaffè hiervoor uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk toestemming geeft aan of indien dit volgt uit de overeenkomst met afnemer.

7.2. De afnemer handelt in het geval van re-selling in eigen naam en voor eigen rekening en risico. Het is afnemer in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan om voor of namens illycaffè overeenkomsten te sluiten dan wel de indruk te wekken dat hij als agent of vertegenwoordiger van illycaffè optreedt.

7.3. Afnemer dient in het geval van re-selling aan zijn klanten ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen als die illycaffè hanteert met betrekking tot de producten. Illycaffè kan verlangen dat afnemer hiervan bewijs overlegt.

7.4. Het niet of niet tijdig betalen van klanten aan afnemer, ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens illycaffè.

7.5. Afnemer mag uitsluitend op zakelijke wijze communiceren dat hij gebruik maakt van de door illycaffè geleverde producten en mag voor het overige géén gebruik maken van handelsnamen, merknamen, logo’s en/ of andere onderscheidingstekens van illycaffè. Afnemer zal eventuele aanwijzingen van illycaffè over het gebruik van dergelijke onderscheidingstekens telkens strikt opvolgen.

7.6. Afnemer zal illycaffè vrijwaren voor eventuele claims van derden in het kader van re-selling van producten van illycaffè.

7.7. In het geval van opzegging of ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van afnemer, heeft illycaffè het recht om de klanten van afnemer te benaderen en een aanbod te doen teneinde haar producten zelf te verkopen dan wel de producten door een andere wederverkoper af te laten nemen. Op eerste verzoek van illycaffè zal afnemer alle hiervoor benodigde (contact)gegevens verstrekken.

Artikel 8              Re-call clause

8.1. Wanneer illycaffè wordt geattendeerd op een gebrek aan een door illycaffè rechtstreeks aan afnemer geleverd product dat onder de overeenkomst valt, dat leidt tot een zogeheten re-call oftewel ‘terugroepactie’ door de fabrikant, dan stelt illycaffè de afnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien afnemer zich na de schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot illycaffè wendt en de door illycaffè dienaangaande gegeven instructies niet opvolgt, kunnen alle mogelijke aanspraken van afnemer uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat illycaffè en/ of fabrikant niet aansprakelijk is [zijn] voor de dientengevolge door afnemer geleden en te lijden schade waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend eventuele gevolgschade.

8.2 In het geval van een zogeheten re-call oftewel ‘terugroepactie’ is het afnemer niet toegestaan eigenmachtig tot vernietiging van het teruggeroepen product van illycaffè over te gaan dan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van illycaffè, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken van afnemer.

Artikel 9                Ontbinding

9.1. Indien afnemer niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst voortvloeit, is afnemer in verzuim en zijn wij gerechtigd:

      - de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

      - zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.2. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, het volgen van een WHOA-traject door of het faillissement van afnemer of van het bedrijf van afnemer en ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij afnemer binnen redelijke tijd meedelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:

      - de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

      - alle eventuele verplichtingen ten opzichte van afnemer op te schorten; een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als beschreven in (i) 9.2. of (ii) 9.1. zijn respectievelijk (i) al onze vorderingen op afnemer en (ii) al onze dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de betreffende goederen terug te nemen. In dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de goederen in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

Artikel 10             Klachten en garantie

10.1. Afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Eventuele reclamering over gebreken aan de goederen, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor overeengekomen beschrijving moeten uiterlijk binnen drie dagen na aflevering schriftelijk aan ons worden meegedeeld tenzij de gebreken of verschillen redelijkerwijs niet binnen die termijn aan het licht hadden kunnen komen. In dat laatste geval moeten de gebreken of verschillen uiterlijk binnen acht dagen na constatering aan ons worden gemeld.

10.2. Indien tijdig een klacht is ingediend en komt vast te staan dat het door ons geleverde ondeugdelijk is, zijn wij gehouden te onzer keuze, hetzij de koopsom te restitueren, hetzij opnieuw te leveren. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zullen wij van onze garantieverplichtingen volledig gekweten zijn en zullen wij tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden zijn.

Artikel 11              Privacy regels

11.1. Illycaffè kan persoonsgegevens van de klant, zijn vertegenwoordiger en/of medewerkers verwerken. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU)2016/679. De volledige informatie op grond van artikel 13 van Verordening (EU)2016/679 is gepubliceerd op de website https://www.illy.com/nl-nl/privacybeleid.

11.2 Door ondertekening van de algemene voorwaarden verklaart de klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring.

Artikel 12             Overmacht

12.1. Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen jegens afnemer kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.3. Onder overmacht aan onze zijde wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van onze verplichtingen redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie van de productie of andere problemen bij onze productie of die van onze toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden in onze opdracht verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 13              Reparaties

13.1. Teruggave van door ons gerepareerde goederen geschiedt onder rembours.

Artikel 14             Toepasselijk recht

14.1 Op al onze overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als authentieke versie van deze algemene voorwaarden wordt beschouwd de versie gesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 15              Bevoegde rechter

15.1. Bij geschillen is, indien de afnemer in Nederland gevestigd is c.q. woonplaats heeft, bevoegd de rechter die het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als bevoegde rechter aanwijst. Indien de afnemer in een ander land dan Nederland gevestigd is c.q. woonplaats heeft, is ten aanzien van geschillen bevoegd de rechter te Rotterdam.