1. Betaling van onze facturen dient binnen acht dagen na de factuurdatum te worden verricht.

2. Indien de afnemer niet binnen de in artikel 4.1. genoemde termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldag de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.

3. Met betrekking tot de ter invordering van het door de afnemer aan ons verschuldigde gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn wij gerechtigd om in ieder geval 10% over het verschuldigde bedrag te vorderen. Indien de werkelijke invorderingskosten hoger zijn, zijn wij gerechtigd de werkelijke kosten te verhalen op de afnemer.

4. De afnemer is niet gerechtigd tot enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij wij de vordering van afnemer erkennen.

5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.