De reden voor deze mededeling

Deze pagina beschrijft op welke manier op deze site de persoonsgegevens van de gebruikers die de site bezoeken, worden verwerkt. De verwerking is altijd gebaseerd op beginselen van geoorloofdheid en correctheid, met inachtneming van alle geldende wettelijke bepalingen, en er worden passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gegevens getroffen.

De gegevens zullen bewaard worden gedurende een periode conform de doeleinden waarvoor ze verwekt worden en conform de geldende voorschriften.

Dit privacybeleid wordt ook als beknopte informatie in overeenstemming met EU 2016/679 aan degenen die interageren met de webdiensten van deze site, met als doel de bescherming van de persoonsgegevens, die via telematicatechnologie toegankelijk zijn via het volgende adres:

www.mijnilly.nl

dat overeenkomt met de homepage van de site.

De informatie wordt alleen verschaft voor de hierboven genoemde site die aan illycaffè S.p.A. toebehoort en niet tevens voor andere websites die eventueel door de gebruiker via links bezocht kunnen worden. Deze sites verwerken de gegevens van hun bezoekers volledig zelfstandig en derhalve verwijst men naar de informatie op de betreffende websites.

De informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001, zoals op 17 mei 2001 aangenomen door de Europese autoriteiten ter bescherming van de persoonsgegevens, verenigd in de Groep Gegevensbescherming die werd opgericht op grond van art. 29 van richtlijn 95/46/EG, met als doel het vastleggen van enkele minimumvereisten met betrekking tot het online verzamelen van persoonsgegevens en in het bijzonder de voorwaarden, duur en aard van de informatie die de verantwoordelijken voor de verwerking aan gebruikers dienen te communiceren bij een bezoek aan hun website, ongeacht de reden van dit bezoek.

De server waarop de site is ondergebracht is Salesforce.com Inc. in een van zijn data centers in Groot-Brittannië.

Wij herinneren u eraan dat de gegevens enkel ten behoeve van technische bijstand verstuurd mogen worden naar bedrijven die actief zijn buiten de Europese Gemeenschap, die specifiek verantwoordelijk gesteld werden en die zich ertoe verbinden alle voorschriften van de Europese wetgeving na te leven, ook door de ondertekening van de desbetreffende, door de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven Contractuele Clausules; de gegevens zijn slechts een kopie van de gegevens op de Europese servers. Deze kopie is altijd beschikbaar bij illycaffè S.p.A

Neemt u in elk geval kennis van alle specifieke informatie aanwezig in de verschillende afdelingen van de site.

Soorten verwerkte gegevens en verwerkingswijzen
De gegevens kunnen door illycaffè worden verwerkt om te voldoen aan een verplichting overeenkomstig de wet, een verordening of de communautaire wetgeving, om een recht van illycaffè te doen gelden of te beschermen voor de rechter. De gegevens kunnen door illycaffè bekend worden gemaakt aan gerechtelijke autoriteiten, en de politie en aan openbare instellingen, aan advocatenkantoren en juridische adviseurs en aan postbedrijven/expediteurs, indien nodig.

Navigatiegegevens
De informaticasystemen en de softwareprocedures bestemd voor de werking van deze website verzamelen, in de loop van hun normale werking, een aantal persoonsgegevens waarvan de verzending in het gebruik van de communicatieprotocollen van internet is geïmpliceerd.

Het gaat om informatie die niet verzameld is om met geïdentificeerde geïnteresseerden geassocieerd te worden, maar die vanwege haar aard, via bewerking en samenvoeging met door derden bewaarde gegevens, identificatie van de gebruiker zou kunnen toestaan.

Onder deze categorie gegevens vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt die de site bezoeken, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de verzochte bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek aan de server voor te leggen, de afmetingen van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de nummercode die de toestand van het door de server gegeven antwoord aangeeft (goed afgewikkeld, fout, enz.) en andere parameters inzake het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie in te winnen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en deze worden onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor de vaststelling van aansprakelijkheden in geval van hypothetische informaticamisdrijven ten nadele van de site.

De gegevens kunnen verwerkt worden op papier of met informatica- en telematica-instrumenten.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
De vrijwillige verstrekking van elektronische post aan de adressen op deze website, die nodig is om op de aanvragen te kunnen antwoorden, heeft de toe-eigening van het adres van de zender tot gevolg, alsmede andere persoonlijke gegevens die in de aanvraag (en in de bijlagen) of in de formulieren staan. Waar alleen het e-mail adres van de contact persoon vermeld wordt zonder formulier, geeft de gebruiker toestemming voor verwerking van de gegevens (e-mail adres en gegevens die in de aanvraag staan) door illycaffè, in overeenstemming met dit privacy beleid met doel om op de e-mail te kunnen antwoorden en vervolg te kunnen geven aan de aanvraag. Het verstrekken van de gegevens is vrijwillig, maar worden het adres en de andere gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beantwoorden, niet doorgegeven, dan kan de e-mail niet beantwoord worden en geen gevolg gegeven worden aan de aanvraag.

De gegevens kunnen verwerkt worden op papier of met informatica- en telematica-instrumenten.

Afhankelijk van de dienst die gevraagd wordt, nodigen we de gebruiker uit alle informatie die op de verschillende pagina’s van de website staan te bekijken, om kennis te nemen van de doeleinden en de specifieke verwerkingswijzen.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming
De gegevensverantwoordelijke is illycaffe S.p.A. bereikbaar in Nederland via illycaffè S.p.A.vestiging Nederland gevestigd aan de Mijlweg 12, 3295 KH s-Gravendeel, Nederland. Telefoonnummer 0800 – 2354559 en e-mail klantenservice@illy.com. In Nederland is geen Functionaris voor Gegevensbescherming vereist. Is er in Italië een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op het adres van de Vennootschap in Italië (via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90 490).

Rechten
Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

Klachten
Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Nederlandse toezichthoudende autoriteiten waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Nederlandse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie met de gebruiker. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

Kader voor communicatie en verspreiding navigatiegegevens
Geen enkel gegeven afgeleid uit de webservice (dus de hierboven gespecificeerde navigatiegegevens, cookies) zal medegedeeld of verspreid worden (behalve mededeling aan rechterlijke of politie-instanties, indien nodig).

De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen (administratief personeel en medewerkers die met publiek te maken, ook van buiten de onderneming, belast met het beheer van de informatiegegevens -personen die belast zijn met het beheer van de informatiesystemen - ook van buiten de onderneming - en de marketingsector ook van buiten de onderneming, interns, verantwoordelijken voor de verwerking en hun medewerkers, verantwoordelijken binnen de sector aan wie een aanvraag wordt gedaan, diegenen die belast zijn met de het beheer van de site, ook van buiten de onderneming, medewerkers van de gegevensverwerkers) als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals onderaannemers die belast zijn met mailing, marketing, beheer en onderhoud van servers en websitebeheer) en waarvan de lijst beschikbaar is door contact op te nemen met de Gegevensverantwoord.

Wat betreft de personen die de gegevens verwerken, verwijzen we ook naar de informatie die op de website staat, afhankeljik van de dienst die aangevraagd wordt.

De gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn, kunnen meegedeeld worden aan de personen die verplicht zijn deze mee te delen volgens wettelijke bepalingen of om een recht van de firma te laten gelden bij organen; ze kunnen meegedeeld worden aan expediteurs om mogelijk materiaal van illycaffè dat aangevraagd is te kunnen verzenden; verder kunnen ze aan de personen genoemd in de specifieke informatie die op verschillende pagina’s van de website staat meegedeeld worden.

Facultatieve karakter van de verstrekking van de gegevens en verwerkingswijzen
Voor complete informatie nodigen wij uit om kennis te nemen van alle informatie in de verschillende zones waar om gegevens wordt verzocht en alle afdelingen van het betreffende privacybeleid.

Cookies

Cookies

Definitie van cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt.
De betreffende site gebruikt de volgende typen cookies:

A. Technische (functionele) sessiecookies
Zogenaamde sessiecookies worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van sessie-identificatiegegevens in de vorm van nummers die willekeurig door de server worden gegenereerd. Deze cookies zijn nodig om veilig en efficiënt browsen op de site te verzekeren.

Sessiecookies worden op deze site gebruikt om een ​​maximale gebruiker privacy te garanderen tijdens het browsen, omdat ze geen persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen verkrijgen die anders de identificatie en herkenning van gebruikers zouden toelaten. Deze cookies worden met elektronische middelen verwerkt.

B. Aanvullende technische (functionele) cookies
illycaffè gebruikt enkele technische cookies:

- cookie of agreement: het is ingevoegd om de toestemming voor het gebruik van cookies-analyse en / of profilering vast te leggen. U bent vrij om cookies van uw computer te verwijderen.

- cookie-winkelmandje: het wordt gebruikt om het winkelwagentje online te vullen en te onthouden.

- aanvullende technische cookies. Er zijn andere technische cookies essentieel voor de goede werking van de website. Met deze cookies kunt u de door gebruikers gevraagde services aanbieden en op de site surfen met behulp van de beste prestaties. Dit type cookie kan niet worden uitgeschakeld omdat dit noodzakelijk is voor de goede werking van de site.

C. Analytische cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor meer informatie bezoek http://www.google.com/policies/privacy/.

D. Profilering / advertentiecookies van derden
Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties aan te bieden die relevant zijn en die zijn afgestemd op uw interesses. Uw persoonlijke gegevens worden niet bijgehouden, bezoek de website http://www.youronlinechoices.com/it/ voor meer informatie. Met het verwijderen of uitschakelen van deze cookies zal u geen functionaliteit verliezen op de website.

Derden zijn Data Controller, zie hun privacybeleid, hieronder vindt u een lijst met derde partijen:

GOOGLE ANALYTICS, ADWORDS, ADMOB, DOUBLECLICK Voor meer informatie bezoek http://www.google.com/policies/privacy/

LINKEDIN Voor meer informatie bezoek:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

FACEBOOK Voor meer informatie bezoek: https://www.facebook.com/policy.php

PINTEREST Voor meer informatie bezoek https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

De cookies van illycaffè worden met elektronische middelen verwerkt.

Hoe u de cookies kunt verwijderen
In de meeste browsers kunt u cookies weigeren / accepteren. Hieronder presenteren we praktische informatie om cookies in belangrijke webbrowsers uit te schakelen

Chrome:

1. Klik op het pictogram 'Google Chrome aanpassen en beheren'. Dit is het pictogram met drie stipjes .
2. Klik op Meer hulpprogramma's > Browsegegevens wissen.
3. Een venster opent. Zet een vinkje voor Cookies en andere sitegegevens als dat vinkje er nog niet staat.
4. Selecteer achter 'Periode' vanaf welk moment de cookies verwijderd moeten worden.
5. Klik op Gegevens wissen.

Mozilla Firefox

1. Klik rechtsboven op de menuknop Cookies verwijderen in Firefox.
2. Klik op Opties.
3. Een nieuw tabblad opent. Klik links op Privacy & Beveiliging.
4. Klik rechtsonder 'Cookies en websitegegevens' op Gegevens wissen.
5. Zet een vinkje voor Cookies en websitegegevens als dat vinkje er nog niet staat.
6. Klik op Wissen > Nu wissen om alle cookies te verwijderen.
7. Sluit het venster via het kruisje rechtsboven"

Internet Explorer

1. Klik op het pictogram 'Extra'. Dit is het pictogram van een tandwiel Cookies verwijderen in Internet Explorer.
2. Klik op Beveiliging > Browsegeschiedenis verwijderen.
3. Geef nu aan welke zaken u wilt verwijderen, waaronder cookies. Zet hiervoor een vinkje voor Cookies en websitegegevens als dat vinkje er nog niet staat.
4. Klik op Verwijderen”

Safari

1. Klik links in de menubalk op Safari.
2. Klik op Wis geschiedenis.
3. Er verschijnt een nieuw venster. Verwijder de geschiedenis van een bepaalde periode. ...
4. Klik op de gewenste periode, bijvoorbeeld hele geschiedenis.
5. Klik tot slot op Wis geschiedenis.'

Browsen zonder cookies achter te laten:

Google Chrome

1. Open rechtsboven het menu 'Google Chrome aanpassen en beheren'
2. Klik op 'Nieuw incognitovenster'

Mozilla Firefox

1. Klik rechtsboven op 'Menu openen'.
2. Klik op 'Nieuw privévenster'.

Internet Explorer

1. Klik in de menubalk op 'Beveiliging'
2. Klik op 'InPrivate-navigatie'
3. InPrivate is nu ingeschakeld en een nieuw venster opent zich

Safari

1. Klik linksboven in de menubalk op 'Archief'
2. Selecteer 'Nieuw privévenster'. Click OK

Specifieke Informatie
Zoals al eerder vermeld, is specifieke informatie op de website aanwezig met samenvattingen van de specifieke diensten die aangevraagd kunnen worden. Men verwijst ook naar deze informatie die de privacy en vooral ook de informatie betreffende de registratie en de aankoop aanvult.

Hoe wij omgaan met de gegevens van onze geregistreerde klanten
De gegevens van klanten die toegang hebben tot het gereserveerde gebied (Lees: de omgeving ná het inloggen) worden verwerkt in overeenstemming met dit specifieke privacybeleid. Wij raden u aan om de informatie in zijn volledigheid te lezen.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).

Dit privacybeleid is herzien op 26/07/2019. Het privacybeleid wordt doorlopend herzien en de herziene versies worden op deze pagina gepubliceerd. Eerdere versies van het privacybeleid zijn op schriftelijk verzoek aan De voor de verwerking verantwoordelijke (e-mail dpo@illy.com).