INFORMATIE ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679, hierna ook AVG genoemd (geactualiseerd de datum 01/08/2019).

Deze actualisering vindt plaats binnen het beleid van voortdurende herziening van de informatie. Versies van de vorige informatiebladen zijn verkrijgbaar bij de gegevensverantwoordelijke

1. Algemene informatie
illycaffè S.p.A. (hierna ook te noemen: de "vennootschap" of "illycaffè") verwerkt uw persoonsgegevens dan wel de gegevens van de vennootschap die u vertegenwoordigt, welke gegevens u via het formulier of na indiening van uw formulier verstrekt, voor de doeleinden die hieronder worden vermeld. illycaffè mag uitsluitend gegevens verlangen en verwerken die van belang zijn voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

2. Doel
illycaffè kan gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
   A.   om te voldoen aan uw verzoek om informatie en om alle noodzakelijke actie te ondernemen om aan uw verzoek te voldoen;
   B.   om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, verordeningen en EU-regelgeving und om een recht van illycaffè  te doen gelden of te verdedigen, en dus voor een rechtmatig belang van de vennootschap zelf;.

3. Verplicht karakter van de bepaling
Verstrekking van gegevens voor de doeleinden vermeld in punt 2, onder A van het privacybeleid is optioneel. Mocht u met een sterretje gemarkeerde gegevens niet verstrekken, kan echter niet aan uw aanvraag worden voldaan. Het niet verstrekken van overige gegevens heeft geen andere consequenties dan dat die gegevens mogelijk niet zullen worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt voor de doeleinden die worden vermeld in punt 2, onder A van dit privacybeleid. Mochten geen gegevens worden verstrekt, kan echter niet aan uw aanvraag worden voldaan.
De gegevens die worden genoemd in punt 2, onder B van dit privacybeleid zijn noodzakelijk; mochten deze gegevens niet worden verstrekt, is het mogelijk dat niet kan worden voldaan aan uw aanvraag en kunnen eventuele verdere contacten worden afgebroken.

4. Categorieën van gegevensontvangers
illycaffè kan de gegevens die op grond van het privacybeleid zijn verzameld voor de doeleinden die worden beschreven in punt 2, onder A hierboven bekendmaken aan gerelateerde distributeurs , aan koeriers-/verzendbedrijven indien nodig voor het verzoek. Voor de doeleinden die worden genoemd in punt 2, onder B van dit privacybeleid kan illycaffè gegevens bekendmaken aan advocaten, overheidsinstanties, justitie, politie en het postkantoor (aangezien het adres zichtbaar is wanneer schriftelijk materiaal wordt verzonden). illycaffè maakt slechts gegevens bekend die essentieel zijn voor de doeleinden van het privacybeleid.
De gegevens kunnen namens illycaffè bekend worden gemaakt, elk voor hun eigen rol, aan alle door illycaffè aangewezen personen [hierbij gaat het om agenten (waaronder onderaannemers), regiomanagers (waaronder onderaannemers), administratief medewerkers, juridisch medewerkers (waaronder onderaannemers), medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de website (waaronder onderaannemers), adviseurs (waaronder onderaannemers) – zoals juridisch adviseurs, IT-deskundigen, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers die belast zijn met het beheer van de website –, IT-medewerkers, PR-medewerkers (waaronder onderaannemers), verzend- en inpakmedewerkers (waaronder onderaannemers) en medewerkers die zijn betrokken bij de aanvragen (waaronder onderaannemers), dat wil zeggen, medewerkers van de Università del Caffè voor de relevante informatie, marketingmedewerkers voor commerciële informatie, alsook interne auditors en stagiairs, medewerkers van de gegevensverwerkers] als interne dan wel externe gegevensverwerkers (zoals inpak- en verzendbedrijven, IT-onderaannemers,  en meer in het algemeen consultants die belangrijke werkzaamheden verrichten, zoals juridisch adviseurs en communicatieadviseurs, bedrijven die de website beheren).

5. Gegevensbewaring
Illycaffè bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die in dit document zijn opgenomen. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:
  -  bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven;
  -  voor de doeleinden beschreven in punt 2, onder A van dit beleid, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming;
alle gegevens mogen in ieder geval worden bewaard gedurende de periode die nodig is om een recht van de onderneming volgens de Italiaanse en Europese regelgeving te doen gelden of te onderbouwen.

6. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming
De gegevensverantwoordelijke is illycaffe S.p.A. bereikbaar in Nederland via illycaffè S.p.A.vestiging Nederland gevestigd aan de Mijlweg 12, 3295 KH s-Gravendeel, Nederland. Telefoonnummer 0800 – 2354559 en e-mail klantenservice@illy.com. In Nederland is geen Functionaris voor Gegevensbescherming vereist. Is er in Italië een Functionaris voor Gegevensbescherming aangewezen. Hij/zij is bereikbaar via het e-mailadres dpo@illy.com en op het adres van de Vennootschap in Italië (via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90 490).;

7. Rechten
Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

8. Klachten
De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

9. Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Nederlandse en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen klant en leverancier. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.

10. Verwerkingsprocedures
Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, met IT-middelen en met elektronische middelen. (illycaffè kan gegevens derhalve zowel op papier als met behulp van IT-middelen archiveren). illycaffè heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. Gegevens worden door illycaffè bewaard en verwerkt overeenkomstig haar geheimhoudingsvereisten, de van toepassing zijnde lokale bepalingen (overeenkomstig de vereisten van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkenen) en strikt conform de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. De gegevens worden door illycaffè uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. . Gegevens worden ingevoerd in databases, waaronder IT-databases.

NB De toestemming mag alleen verleend worden door personen ouder dan 16 jaar. Als de persoon jonger is dan 16 jaar, dan kan hij/zij geen gebruik maken van hetgeen is voorzien in de doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bijvoorbeeld het ontvangen van commerciële communicatie, ... ).