Videobewaking met opname

KENNISGEVING ingevolge VERORDENING (EU) 2016/679, hierna ook AVG genoemd (bijgewerkt tot 29-10-2021)

illycaffè S.p.A. (hierna ook te noemen: de "vennootschap" of "illycaffè"), verstrekt hierbij de volgende informatie over de verwerking van de door haar verzamelde gegevens (videobewakingsbeelden).

1. Doel en rechtsgrondslag
Het cameratoezicht vindt plaats om:

  1. De veiligheid van het bedrijf te waarborgen en de bedrijfsmiddelen te beschermen - de rechtsgrondslag is het nastreven van rechtmatige belangen;
  2. Te voldoen aan wet- en regelgeving - de rechtsgrondslag is het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  3. Een recht van illycaffè te doen gelden of te verdedigen - de rechtsgrondslag is het nastreven van legitieme

2. Verstrekking van de gevraagde gegevens
De verstrekking van de gevraagde gegevens is noodzakelijk voor de in punt 2, onder A, B en C, genoemde doeleinden en bijgevolg kan een weigering om de gegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken de toegang tot het complex onmogelijk maken.

3. Categorieën ontvangers van de gegevens
Onverminderd verdere mededelingen (waarvan u op de hoogte zult worden gebracht indien deze mededelingen nog niet bekend zijn) die noodzakelijk kunnen zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kunnen de verzamelde en verwerkte gegevens voor de in punt 2, onder A, B en C, genoemde doeleinden door illycaffè worden bekendgemaakt aan: beroepsbeoefenaren (bijv. advocaten), gerechtelijke autoriteiten en politie- en veiligheidsdiensten. De gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan personen die specifiek door illycaffè zijn gemachtigd om gegevens te verwerken (bijv. juridisch, technisch en IT-medewerkers, IT-consultants, advocaten en medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijken), en aan verwerkingsverantwoordelijken (bijv. bedrijven/consultants die activiteiten uitvoeren die een aanvulling vormen op die van illycaffè, zoals adviesbureaus/IT-bedrijven), die in elk geval door de vennootschap zijn aangesteld en waarvan een lijst kan worden opgevraagd door contact op te nemen met de gegevensverantwoordelijke.

4. Gegevensopslag
De gegevens kunnen door illycaffè worden opgeslagen en verwerkt zolang dat nodig is om de in deze kennisgeving vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen voor de gegevens zijn:

  • voor verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving, regelgeving en EU-verordeningen kunnen gegevens worden opgeslagen gedurende de perioden die door deze regelgevingsbronnen worden opgelegd;
  • voor de bij punt 2, onder A, vermelde doeleinden, mogen de gegevens maximaal 4 weken worden bewaard of zolang als nodig of vereist is om de rechten van illycaffè overeenkomstig de Nederlandse en Europese wetgeving te doen gelden of te verdedigen;

in elk geval mogen alle gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de rechten van illycaffè overeenkomstig de Nederlandse en Europese wetgeving te doen gelden of te verdedigen.

5. Gegevensverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming
De gegevensverantwoordelijke is illycaffè S.p.A., met wie in Nederland contact kan worden opgenomen via het kantoor van illycaffè S.p.A., Mijlweg 12, 3295 KH 's-Gravendeel, Nederland. Telefoonnummer 0800 – 2354559 en e-mail klantenservice@illy.com. Een functionaris voor gegevensbescherming is in Nederland niet vereist. In Italië is wel een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hiermee contact kan worden opgenomen via het e-mailadres dpo@illy.com en het adres van de vennootschap in Italië (via Flavia 110, Triëst, Italië, telefoonnummer +39 (0)40 38 90 111, faxnummer +39 (0)40 38 90 490).

6. Rechten
De AVG biedt de betrokkene de mogelijkheid om de gegevensverantwoordelijke (via de hierboven vermelde adressen) toegang te vragen tot diens persoonsgegevens en tot rectificatie of het wissen ervan, of te vragen om beperking van de verwerking die hem of haar betreft of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, evenals het recht op overdracht van gegevens, alsook de andere rechten uit te oefenen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3, paragraaf 1, van de AVG, met inbegrip van het recht om, indien van toepassing, toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de vóór de intrekking gegeven toestemming onverlet.

7. Klachten
Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Nederlandse toezichthoudende autoriteiten, waarvan de contactgegevens zijn te vinden op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Verwerkingsmethoden
De gegevens kunnen door illycaffè worden verwerkt op papier, handmatig, per computer en via telematica (wat betekent dat de gegevens zowel op papier als op de computer worden opgeslagen en verwerkt). De vennootschap zal alle gegevens betreffende de betrokkene opslaan en verwerken, en alle maatregelen nemen die nodig zijn voor de bescherming ervan, met inachtneming van alle geldende regelgeving (en dus ook met in achtneming van de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van vertrouwelijkheid en rechten) en met een logica die strikt verband houdt met de in deze kennisgeving vermelde doeleinden. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de bewerkingen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de in deze kennisgeving vermelde doeleinden. De gegevens worden daarbij ook geordend in databanken, met inbegrip van geautomatiseerde gegevensbestanden.