De reden voor deze mededeling
Deze pagina beschrijft op welke manier op deze site de persoonsgegevens van de gebruikers die de site bezoeken, worden verwerkt. De verwerking is altijd gebaseerd op beginselen van geoorloofdheid en correctheid, met inachtneming van alle geldende wettelijke bepalingen, en er worden passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gegevens getroffen.

De gegevens zullen bewaard worden gedurende een periode conform de doeleinden waarvoor ze verwekt worden en conform de geldende voorschriften.

Dit privacybeleid wordt ook als beknopte informatie krachtens art. 13 van het wetsbesluit 196/03 verstrekt (Italiaans besluit inzake de verwerking van persoonsgegevens met inachtneming van de richtlijn 95-46-EG) aan degenen die interageren met de webdiensten van deze site, met als doel de bescherming van de persoonsgegevens, die via telematicatechnologie toegankelijk zijn via het volgende adres:

www.mijnilly.nl


dat overeenkomt met de homepage van de site

De informatie wordt alleen verschaft voor de hierboven genoemde site die aan illycaffè Nederland toebehoort en niet tevens voor andere websites die eventueel door de gebruiker via links bezocht kunnen worden. Deze sites verwerken de gegevens van hun bezoekers volledig zelfstandig en derhalve verwijst men naar de informatie op de betreffende websites.

De informatie is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001, zoals op 17 mei 2001 aangenomen door de Europese autoriteiten ter bescherming van de persoonsgegevens, verenigd in de Groep Gegevensbescherming die werd opgericht op grond van art. 29 van richtlijn 95/46/EG, met als doel het vastleggen van enkele minimumvereisten met betrekking tot het online verzamelen van persoonsgegevens en in het bijzonder de voorwaarden, duur en aard van de informatie die de verantwoordelijken voor de verwerking aan gebruikers dienen te communiceren bij een bezoek aan hun website, ongeacht de reden van dit bezoek.

De servers waarop deze site is ondergebracht zijn eigendom van Vulnocity Hosting Technologies – Leo Gestelstraat 1 – 3059VH – Rotterdam – Nederland (www.vulnocity.nl).

Neemt u in elk geval kennis van alle specifieke informatie aanwezig in de verschillende afdelingen van de site.

Soorten verwerkte gegevens en verwerkingswijzen

Navigatiegegevens
De informaticasystemen en de softwareprocedures bestemd voor de werking van deze website verzamelen, in de loop van hun normale werking, een aantal persoonsgegevens waarvan de verzending in het gebruik van de communicatieprotocollen van internet is geïmpliceerd.

Het gaat om informatie die niet verzameld is om met geïdentificeerde geïnteresseerden geassocieerd te worden, maar die vanwege haar aard, via bewerking en samenvoeging met door derden bewaarde gegevens, identificatie van de gebruiker zou kunnen toestaan.

Onder deze categorie gegevens vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt die de site bezoeken, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de verzochte bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek aan de server voor te leggen, de afmetingen van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de nummercode die de toestand van het door de server gegeven antwoord aangeeft (goed afgewikkeld, fout, enz.) en andere parameters inzake het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie in te winnen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en deze worden onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor de vaststelling van aansprakelijkheden in geval van hypothetische informaticamisdrijven ten nadele van de site.

De gegevens kunnen verwerkt worden op papier of met informatica- en telematica-instrumenten.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
De gebruiker kan gegevens verstrekken waarvan de verwerking gereglementeerd wordt door specifieke informatie waarnaar verwezen wordt.
De gegevens kunnen verwerkt worden op papier of met informatica- en telematica-instrumenten.

Titularis van de verwerking en verantwoordelijke voor de verwerking, en rechten van de betrokkene
Titularis van de verwerking voor de navigatiegegevens en voor de verzoeken die rechtstreeks aan Italië worden gericht is de besloten vennootschap illycaffè Nederland gevestigd aan de Mijlweg te ’s-Gravendeel.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens tot wie de betrokkene zich voor de complete lijst van eventuele andere verantwoordelijken voor de verwerking kan richten en om, binnen de termijnen en op de wijzen die bij de wet zijn voorzien, de rechten bepaald in art. 7 van wetsbesluit 196/03 uit te oefenen, is Vulnocity Hosting Technologies.

Voor alle informatie kan ook geschreven worden naar marketing@illy.nl met als onderwerp "privacy" ter attentie van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Voor wat betreft de registratie, de aanschaf, de gegevens van verzoeken om informatie en de inschrijving op de nieuwsbrieven van mijnilly.nl, wordt voor de aanduiding van de titularissen en de verantwoordelijken voor de verwerking naar de specifieke informatie in de verschillende formulieren verwezen.

Kader voor communicatie en verspreiding navigatiegegevens
Geen enkel gegeven afgeleid uit de webservice (dus de hierboven gespecificeerde navigatiegegevens) zal medegedeeld of verspreid worden (behalve mededeling aan rechterlijke of politie-instanties, indien nodig).
De gegevens worden verwerkt door personeel dat speciaal door illycaffè Nederland voor de gegevensverwerking is aangewezen (belast met het beheer van de informatiegegevens en de marketingsector), maar uitsluitend wanneer verwerking nodig is voor het uitvoeren van hun taken, waarbij alleen die handelingen worden verricht die nodig zijn voor het uitvoeren van die taken.

Zij kunnen ook verwerkt worden door de verantwoordelijken voor de verwerking (ook externe bedrijven die activiteiten voor het beheer en behoud van servers verrichten). De externe bedrijven kunnen de gegevens ook verwerken via gelastigden die dezelfde activiteiten kunnen verrichten en de gegevens voor dezelfde doeleinden kunnen verwerken, waarvoor de verantwoordelijken door illycaffè Nederland zijn benoemd.

Kader voor communicatie en verspreiding gegevens betreffende registratie, aanschaf, nieuwsbrieven
Men verwijst voor deze gegevens naar de specifieke informatie in de verschillende afdelingen van de site, en herinnert er nu al aan dat, voor wat betreft de Nederlandse e-shop, de gegevens verwerkt zullen worden overeenkomstig de in dit land van toepassing zijnde wetten waarnaar de specifieke e-shops verwijzen.


Facultatieve karakter van de verstrekking van de gegevens en verwerkingswijzen
Voor complete informatie nodigen wij uit om kennis te nemen van alle informatie in de verschillende zones waar om gegevens wordt verzocht en alle afdelingen van het betreffende privacybeleid.

Cookies

Definitie cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd.

De site in kwestie gebruikt twee soorten cookies.

Sessiecookies

Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet permanent in de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten) is strikt beperkt tot de verzending van identificatiegegevens van de sessie (die uit willekeurige nummers bestaan die door de server gegenereerd worden) die dienen om een veilige en efficiënte verkenning van de site toe te staan.
De zogenaamde sessiecookies die in deze site gebruikt worden, voorkomen het gebruik van andere informaticatechnieken die potentieel schadelijk kunnen zijn voor de privacy van de navigatie van de gebruikers en staan geen verwerving van persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker toe.

Permanente cookies
Permanente cookies zijn kleine gegevensbestanden die de server naar de browser van de gebruiker verstuurt wanneer hij een website bezoekt om hem de verzochte pagina's te laten openen en om de bezochte pagina's te controleren.

illycaffè Nederland maakt gebruik van permanente cookies in een geval dat de geregistreerde gebruiker betreft. Als deze gebruiker namelijk de functie "onthoud mij op deze computer" wil gebruiken, accepteert hij een permanente cookie die hem bij het volgende bezoek identificeert zodat hij niet meer zijn password hoeft in te voeren (en deze gebruiker stemt dus toe, door te klikken op de functie "onthoud mij op deze computer", in het gebruik van cookies en de betreffende verwerking). Het staat de geregistreerde gebruiker altijd vrij om deze cookie te weigeren, door geen gebruik te maken van deze functie. Het staat hem evenzo vrij om cookies uit zijn computer te verwijderen. Titularis van de verwerking van deze gegevens is illycaffè Nederland.

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse verschaft door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies" die tekstbestanden zijn die in uw computer worden opgeslagen opdat de website kan analyseren hoe de gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik dat u van de website maakt (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen in de servers van Google in de Verenigde Staten. Google (zelfstandige titularis van de verwerking) zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te traceren en te onderzoeken, rapporten over de activiteiten van de website voor de operatoren van de website op te stellen en andere diensten over de activiteiten van de website en het gebruik van internet te verschaffen. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen waar dit door de wet wordt bepaald en daar waar deze derden bovengenoemde informatie voor rekening van Google verwerken. Google zal uw IP-adres met geen enkel ander gegeven in haar bezit associëren. U kunt weigeren om cookies te gebruiken door de hiervoor bestemde instelling in uw browser te selecteren, maar dit zou u kunnen verhinderen om alle functies van deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google voor de hierboven aangegeven wijzen en doeleinden.

Wij herinneren in elk geval eraan dat als men geen permanente cookies wil ontvangen, de gebruiker zijn browser zodanig kan instellen dat deze niet ontvangen worden. Door de browser op deze manier in te stellen, kan het zijn dat enkele functies van deze site niet gebruikt kunnen worden. Deze informatie wordt ook op basis van en met inachtneming van de richtlijn 2002/58/EG verschaft.

Rechten art. 7 Wetsbesluit 196/03 en art.12 van de richtlijn 95-46-EG (Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten)
1. Betrokkene heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van het wel of niet bestaan van persoonsgegevens die hem betreffen, ook al zijn ze nog niet geregistreerd, en hun mededeling in begrijpelijke vorm.

2. Betrokkene heeft het recht om aanwijzingen te verkrijgen over:
a) de oorsprong van de persoonsgegevens;
b) de doeleinden en de manieren van verwerking;
c) de toegepaste logica in geval van verwerking verricht met behulp van elektronische instrumenten;
d) de identificatiegegevens van de titularis, de verantwoordelijken en de vertegenwoordiger aangewezen krachtens artikel 5, lid 2;
e) de subjecten of categorieën subjecten aan wie de persoonsgegevens medegedeeld kunnen worden of die hiervan op de hoogte kunnen komen als zijnde vertegenwoordiger aangewezen op het grondgebied van de Staat, verantwoordelijken of gelastigden.

3. Betrokkene heeft het recht om het volgende te verkrijgen:
a) het bijwerken, de rectificatie of, wanneer hij dat van belang acht, de aanvulling van de gegevens;
b) het wissen, het omzetten in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief die gegevens waarvan bewaring niet nodig is in verband met de doelen waarvoor ze verzameld of vervolgens verwerkt zijn;
c) de verklaring dat de handelingen bepaald onder de letters a) en b) ter kennis zijn gebracht, ook voor wat betreft hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens medegedeeld of bekendgemaakt zijn, met uitzondering van het geval waarin deze vervulling onmogelijk blijkt of een duidelijk onevenredige inzet van middelen ten opzichte van het beschermde recht met zich meebrengt.

4. Betrokkene heeft het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten:
a) wegens wettige redenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens die hem betreffen, ofschoon pertinent met het doel van de verzameling;
b) tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen om reclamemateriaal of materiaal voor rechtstreekse verkoop te verzenden of voor het realiseren van marktonderzoek of commerciële mededelingen.

Informatie bijgewerkt op 1 december 2009